دوستی نام کامل روستاهای دودانگه را خواسته بودند که من متاسفانه لیست کاملی ندارم. 

  بخش دودانگه از دو دهستان تشکیل شده که روستاهای زیر مربوط به دهستان فریم می باشد.

 

نام روستا خانوار جمعيت 
استخر سر 19 107
امامزاده علي بندرج 14 45
امامزاده علي فريم 48 191
انگفام 19 65
برارده 26 110
بيشه كلا 18 91
پارت كلا 65 319
پاشاكلا 45 130
پركوه 23 48
پهندر 86 357
تلارم 18 69
تلاوك 77 314
جعفرآباد 15 80
جعفركلا 23 81
خرم آباد  12 44
خوش رودبار 14 56
خوش نشان 16 56
داماد كلا 16 63
دمير كلا 8 16
دينه سر 63 258
رسكت سفلي 19 68
رسكت عليا 94 452

سركام 45 178
سياهدشت سفلي 37 145
سياهدشت عليا 10 29
شلدره 79 319
شليمك 50 121
علي آباد 55 226
قارنسرا 84 382
كتريم 52 225
كرچاء 59 205
كرسب 70 307
كلومك  10 47
كليچ كلا 17 76
كندلك 22 85
كهنه ده 16 58
مته كلا 23 118
مجي 82 340
مرگاو سفلي 63 273
مر گاو عليا 59 223
مسكوپا 61 253
مولا 20 83
واودره 51 163
ورمز آباد 65 240

+ نوشته شده توسط مصطفی یزدانی پرائی در شنبه ششم تیر ۱۳۸۸ و ساعت |